August 1, 2012

အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ခံအက်ဥ္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေနအထား

အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ခံအက်ဥ္းႏွင့္ လက္ရွိေနာက္ဆံုး အေနအထား
လြတ္လပ္ေရးရျပီးစ (၃) လအတြင္းမွာပင္ ျပည္တြင္းစစ္စတင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း စစ္ကို မွန္ကန္စြာမေျဖရွင္းခဲ့သျဖင့္ ယေန႔အထိတိုင္ ေတာက္ေလာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ နဝတ- နအဖ စစ္အစိုးရ၏ မမွန္ကန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုရရွိေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥမ်ားမွာလည္း ျပီးျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏို္င္ေရးအတြက္ အဆင့္ရွိေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။

အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ခံအက်ဥ္း
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပိဳကြဲသြားသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ား ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္လာသည္။ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕မ်ား (၁၂-၃-၈၉) ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ (၆-၄-၉၇) ရက္ေန႔တြင္ အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ ဦးေစာထြန္းဦးေခါင္းေဆာင္သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ရခုိင္ေဒသ)အပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၁၇)ဖြဲ႕ထိ ရွိလာခဲ့သည္။
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈသည္ လပိုင္းအတြင္း ပ်က္သြားေသာ္လည္း နအဖစစ္အစိုးရကမူ (KNPP) အားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စာရင္းတြင္ ယခုတိုင္ ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏အက်ပ္အတည္းကိုလိုက္၍ အပစ္ရပ္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ နအဖစစ္အစုိးရက ထားရွိသည့္သေဘာထားႏွင့္ ေပးသည့္အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ကြဲျပားျခားနားေနပါသည္။
မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးေသာအဖြဲ႕မ်ား                        (၈) ဖြဲ႕ (၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၁ အထိ)
မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း မခံရေသာအဖြဲ႕မ်ား        (၇) ဖြဲ႕ (၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၅ အထိ)
လက္နက္ခ်ခဲ့ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား                                               (၂) ဖြဲ႕ (၁၉၉၆-မွ ၁၉၉၇ အထိ)
နအဖစစ္အစိုးရသည္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ႏို္င္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈတိုင္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ႏို္င္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူတန္ဖိုးေပး၍ လံုးဝမဆက္ဆံခဲ့ပါ။ စစ္အစိုးရ စိတ္တိုင္းက် ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေစသည့္အခါတြင္ပင္ အပစ္ရပ္ထားေသာ ‘တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား အစုအဖြဲ႕’ အျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ကို လံုးဝမေပးဘဲ ‘အထူးဖိတ္ၾကားသင့္သူမ်ား အစုအဖြဲ႕’ အျဖစ္သာ စစ္အစိုးရက သေဘာထားႀကီးသျဖင့္ ဖိတ္ၾကားခံၾကရသည့္ သ႑ာန္မ်ဳိးျဖင့္ သိကၡာခ်၍ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္ အသီးသီးကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္႐ံုတင္၍ ပယ္ခ်ပစ္ခဲ့သည္။
နအဖ စစ္အစိုးရသည္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား၏ အားနည္းမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အျပီးသတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဦးအိုက္မုန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ (PSLO) ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ ၂ဝဝ၅-ခု ဧျပီလတြင္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ဦးတာကလယ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (ရလလဖ) (SNPLO) ၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ေနာ္ေထာင္သို႔ ရပခ ဒု-တိုင္းမွဴး ဦးစီးသည့္ နအဖစစ္တပ္မွ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ (၃-၈-ဝ၇) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားစုမွ လက္နက္ ခ်သြားခဲ့ရသည္။
နအဖ စစ္အစိုးရသည္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအား လက္နက္ခ်ခို္င္းရန္၊ လက္နက္ျဖဳတ္ရန္၊ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္းရန္တို႔ အတြက္ သာ ဆက္တိုက္ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္လာျပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အျဖစ္ေျပာင္း လဲဖြဲ႕စည္းရန္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖၚ ေတာင္းဆိုလာသည္။ ေသြးခြဲမႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးအေနအထားမ်ား
- ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္  “ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္(ကခ်င္)” (NDA-K) သည္ (၈-၁၁-ဝ၉) ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း (၃)ရင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အမွတ္(၁ဝဝ၁)၊ (၁ဝဝ၂)၊ (၁ဝဝ၃) တို႔ျဖစ္ျပီး လုပီ၊ ဂန္႔ဂြင္း၊ စင္ႀကိဳင္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္စြဲထားသည္။
- ဥကၠဌဦးစႏၵာ၊ ဒုဥကၠဌ ဦးထြန္းေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကရင္နီျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး” (ကလလတ) (KNPLF) သည္လည္း (၈-၁၁-ဝ၉)ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း (၂)ရင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အမွတ္(၁ဝဝ၄)၊ (၁ဝဝ၅) တို႔ျဖစ္သည္။ ဆြတ္ပိုင္ႏွင့္ ပန္တိန္းေဒသမ်ားတြင္ တပ္စြဲထားသည္။
- (၂၇-၈-ဝ၉)ရက္ေန႔တြင္ နအဖတပ္မ်ား ကိုးကန္႔ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္လာျပီး ဥကၠဌ ဖုန္ၾကားရွင္းကို ဖယ္ရွားလိုက္သည္။ နအဖက ယာယီဦးစီးေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္ ပယ္ေစာက္ခ်ိန္ကို ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ (MNDAA) သည္ (၄-၁၂-ဝ၉) ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၁ဝဝ၆)နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
- မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ကလည္း နအဖစစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးကို ျငင္းပယ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သက္ႏိုင္ဝင္းက (NMSP) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၉)ဦးစလံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက နအဖစစ္အစိုးရ၏ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို လက္မခံေၾကာင္း ၂ဝဝ၉ ၾသဂုတ္လကတည္းက ေျပာဆိုထားျပီး ျဖစ္သည္။
- (၁၂-၃-၁ဝ)ရက္ေန႔၌ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းႏွင့္ (KIO) ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ရာတြင္ (KIO)ဘက္မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အစား ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အတြင္းမွ တပ္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္၊ ၎အတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းပူးတြဲညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊ တျပည္လံုးျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမွာ (၁၂)ႀကိမ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ နအဖမွ ျငင္းပယ္ေနသျဖင့္  အေျခအေနမွာ လိပ္ခဲတင္းလင္း ျဖစ္ေနရသည္။
- အမ်ိဳးသား ဒီမိိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ (NDAA) ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႕ကလည္း ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၎ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားမွာ
(၁) နအဖ စစ္အရာရွိမ်ား မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕အတြင္း ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္
(၂) စစ္သင္တန္းမ်ားအား မိုင္းလားနယ္အတြင္းမွာသာ ျပဳလုပ္ရန္
(၃) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးေသာ အသက္(၅ဝ)ေက်ာ္ အရာရွိမ်ားအား ရာထူးမွ ရပ္နားျခင္း မျပဳရန္
(၄) မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားကို နဂိုအတုိင္း ထားရွိရန္
(၅) နအဖ၏ ဌာနဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား မိုင္းလားေဒသအတြင္း ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳေသးရန္၊
(၆) မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕၏ စစ္တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားအား နဂိုအတိုင္း ထားရွိရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ နအဖစစ္အစိုးရမွ ဤတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ  တစံုတရာ လက္ခံျခင္း မရွိဘဲ အသြင္ေျပာင္းေရးကိုသာ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုေနသည္။
- (UWSA) ‘ဝ’ အမ်ိဴးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္က အခ်က္(၉) ခ်က္ပါေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို (၁ဝ-၁၁-ဝ၉)ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နအဖစစ္အစိုးရဘက္မွ ဤတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ တစံုတရာမွ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳသည့္နည္းျဖင့္ ပယ္ခ်ထားသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္သာ ေတာင္းဆိုေနျပီး ထိုးစစ္ဆင္ႏိုင္ရန္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ႏွင့္ (UWSA) ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်န္းကိုယ္တိုင္ တန္႔ယန္းသို႔သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့ပါ။
- ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြယ္ေမာဝ္က ရမခ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းထြဋ္ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ နအဖမွ နယ္ေျမေစာင့္တပ္/ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ အသြင္ေျပာင္းေရး အျမန္ဆံုး စာရင္းေပးသြင္းရန္သာ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ (SSA) ဘက္ကမူ အသြင္ေျပာင္းေရးကို စတင္၍ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲခဲ့ စဥ္ကာလက ကတိအတုိင္း ေနာင္တက္လာမည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ေရာက္မွ ဤကိစၥကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။


အပစ္ရပ္(၁၇) ဖြဲ႕၏ေနာက္ခံအေျခအေနျပ ဇယား
စုစည္းသူ
(ကိုထြန္းဦး)
(၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)
စဥ္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ ဦးစီးအမည္ အင္အား အပစ္ရပ္ရက္စြဲ အေျခစိုက္ေဒသ မွတ္ခ်က္
(MNDA) ျမန္မာႏုိင္ငံ
လူမ်ိဳးစုဒီမုိကေရစီ
တပ္ေပါင္းစု
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ အထူးေဒသ(၁)
ကိုးကန္႔ဖြဲ႔
ပယ္ေစာက္ခ်ိန္ (ယာယီဦးစီးမႈး -  နအဖ ခန္႕ထား) - ၃၁/၃/၈၉ ေလာက္ကိုင္ - (န၀တ) စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ၃၁/ ၃/၈၉ ေန႕တြင္ မတရားအ သင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့။
(UWSA/UWSP ) ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ ေရးပါတီ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း အထူးေဒသ(၂) ဦးေပါက္ယူခ်န္း ၃၀၀၀၀ (ခန္႕) ၉/၅/၈၉ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း) - (န၀တ) စစ္အစိုးရ လက္ထက္  ၉/၅/၈၉ ေန႕တြင္ မတရားအ သင္းမွအျဖစ္ွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့၊ - (BGF) အ သြင္ ကူးေျပာင္းေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန။
(NDAA ) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔
ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပိုင္းအထူးေဒသ
(၄)မိုင္းလား/ အခါေဒသ
ဦးစိုင္းလင္ (လီမင္းရွင္)၊ ဦးၾကည္ျမင့္ (က်န္းဇီးမင္) ၃၃၀၀ (ခန္႕) ၃၀/၆/၈၉ မုန္လားေဒသ။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း - (န၀တ) စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၃၀/၆/၈၉ ေန႕တြင္ မတရားအ သင္းအျဖစ္မွွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့။ (BGF) အ သြင္ ကူးေျပာင္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန။
SSA(N) ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း အထူးေဒသ (၃)
ဦးလြယ္ေမာင္ ဦးကိုင္ဖ ၂၀၀၀ (ေက်ာ္) ၂၄/၉/၈၉ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ စိန္ေက်ာ့ေက်းရြာ - (န၀တ) စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၄/၉/၈၉ေန႕တြင္ မတရားအ သင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့။ - ၄/၉/၈၉ ေန႕တြင္ DAB/ NDF မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့။
-Home Guard Force နယ္ေျမ ခံျပည္သူ့႕စစ္ကူးေျပာင္းရန္ ျငင္း ဆန္ေနဆဲ
NDA(K) ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္(ကခ်င္) ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၁) ဦးဆခုန္တိန္႔ယိန္း
၁၅/၁၂/၈၉ ပန္၀ါ ေဒသ ကခ်င္ျပည္နယ္ - (န၀တ) စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၅/၁၂ /၈၉ေန႕တြင္ မတရားအ သင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့။
(KDA ) ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ(၅)။ ဦးမထုေနာ္ ၈၀၀ ၁၁/၁/၉၁ ေကာင္းခါေဒသ။ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ - (န၀တ) စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ၁၁/၁/၉၁ ေန႕တြင္ မတရားအ သင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့။
(PNO) ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ရွမ္းျပည္နယ္
အထူးေဒသ(၆)
ဦးေအာင္ခမ္းထီ ၁၄၀၀ ၁၈/၂/၉၁ ေက်ာက္တလုံးေဒသ - (န၀တ) စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၈/၂/၉၁ေေန႕တြင္ မတရားအ သင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့။ -ျပည္သူ႕စစ္အသြင္ေျပာင္းရန္
အလားအလာရွိ
(PSLP) ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဦးတာအိုက္မြန္း ၁၄၀၄ ၂၁/၄/၉၁ မန္တုန္ျမိဳ႕နယ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း - (န၀တ) စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၄/၉/၈၉ေန႕တြင္ မတရားအ သင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့။ -၂၄/၄/၉၁ DAB/NDF မွ ႏႈတ္ ထြက္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့၊
-၂၀၀၅ ဧၿပီ လက္နက္ ျဖဳတ္ခံရ။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူ႕စစ္အ သြင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခိုင္း။
(KNG) ကယန္းအမ်ိဳးသား
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕
ကယားျပည္နယ္
အထူးေဒ သ (၁)
ဦးေဌးကို ၈၀ ၂၇/၂/၉၂ မိုးၿဗဲ၊ ဖယ္ခုံ ျပည္သူစစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ အလားအလာရွိ
၁၀ (KIO/KIA)  ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ(၂) ဦးေဇာင္းဟရာ ၆၀၅၀ ၂၄/၂/၉၄ လိုင္ဇာ။ ကခ်င္ျပည္ နယ္။ တရုတ္နယ္စပ္ (BGF) အ သြင္ ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားေန
၁၁ (KNPLF) ကရင္နီျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႕လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္ဦး
ကယား ျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၂)
ဦးစႏၵာ။ ဦးထြန္း ေက်ာ္ ၁၆၀၉ ၉/၅/၉၄ ေဟြဆိုင္း။ မယ္စဲ့ျမိဳ႕နယ္ BGF အ သြင္ကူးေျပာင္း (၈/၁၁/၀၉)
၁၂
(KNLP) ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ
ကယားျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၃)
ဦးသန္းစိုးႏိုင္ ၁၄၉၆ ၂၆/၇/၉၄ ျပင္ေဆာင္ ျပည္သူစစ္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ (နအဖ)၏ဖိအားေပးမႈ ခံေနရသည္
၁၃
(SNPLO) ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ဦးတာကလယ္ ၃၁၄၈ ၉/၁၀/၉၄ ေနာ္ေထာင္ ၂၀၀၇/ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ရပခဒုတိုင္းမႈးဦးစီးၿပီး (ရလလဖ) ဌာနခ်ဳပ္အား၀င္ေရာက္သိမ္း ပိုက္။ ၃/၈/၂၀၀ရ အမ်ားစုလက္နက္ခ်
၁၄
(KNPP ) ကရင္နီျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ

၂၁/၃/၉၅ ေဒါတမၾကီး။ ထီ ပိုးကလိုး လပိုင္းအတြင္း အပစ္ရပ္ ပ်က္ျပားၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြား
၁၅
(NMSP ) မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏိုင္ေထာမြန္ ၇၈၆၀ ၂၉/၆/၉၅ ေရးေခ်ာင္းဖ်ား ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ BGF ႏွင့္ ျပည္သူစစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ နအဖ ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းပယ္ ထားဆဲ
၁၆
Mong Tai Army ဦးခြန္ဆာ(ကြယ္လြန္) ၁၄၀၀ ၅/၁/၉၆ ေဟာ္မိန္း လြယ္လန္ အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်
၁၇
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ရခိုင္ေဒသ) ဦးေစာထြန္းဦး ၂၉၈ ၆/၄/၉၇ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ လက္နက္ခ်အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (BGF) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေျခအေနျပဇယား
စဥ္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ တပ္ဖြဲ႕အမ်ိဳးအစား ကူးေျပာင္းရက္စြဲ မွတ္ခ်က္
NDA(kachin) ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္(ကခ်င္) ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၁) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ (BGF) ၈/၁၁/၂၀၀၉ လုပီ၊ ဂန္႕ဂြင္း၊ စင္ႀကိဳင္ေဒသမ်ားတြင္ အမွတ္(၁၀၀၁) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
အမွတ္(၁၀၀၂) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
အမွတ္(၁၀၀၃) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
ဖြဲ႔စည္းထားသည္၊
KNPLF ကရင္နီျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူ႕
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
(ကလလတ)
ကယား ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၂)
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ (BGF) ၈/၁၁/၂၀၀၉ ဆြတ္ပိုင္၊ပန္တိန္းေဒသမ်ားတြင္ အမွတ္(၁၀၀၄) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္(၁၀၀၅) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
ဖြဲ႔စည္းထားသည္၊
MNDA (ကိုးကန္႕) ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း၊ အထူး ေဒသ(၁) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ (BGF) ၄/၁၂/၂၀၀၉ ၂၇/၈/၀၉ ရက္တြင္ (နအဖ)စစ္တပ္ႏွင့္ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ကိုးကန္႕ ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားဖူး ထြက္ေျပး တိမ္း ေရွာင္သြား၊  လက္ရွိဦးစီးမွာ ပယ္ေစာက္ခ်ိန္ ျဖစ္၊(နအဖ)မွယာယီဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ အျဖစ္ခန္႕အပ္ထား၊။
(LDF) လားဟူျပည္သူစစ္ ျပည္သူ႕စစ္ ၃၀/၁/၂၀၁၀ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း/မိုင္းတုံနယ္တြင္ အင္အား(၈၀၀)ျဖင့္ျပည္သူ႕စစ္အသြင္ကူး ေျပာင္း၊မိုင္းတုံမိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္အေျခ စိုက္၊လားဟူျပည္သူစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ပီကြယ္ကိုတပ္ရင္းမွဴးရာထူးေပး (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္- ၂၈/၁/၁၀ )
(PSLP) ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ ျပည္သူ႕စစ္ ၂၀၀၅/ ႏွစ္လည္ ၂၀၀၅၊ဧၿပီ လက္နက္ျဖဳတ္ခံရသည့္ အခ်ိန္မွ စၿပီး ျပည္သူ႕စစ္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းေစခဲ့၊
(KDA) ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ(၅)။ ျပည္သူ႕စစ္
ေကာင္းခါ(၁)။ ေကာင္းခါ(၂) ျပည္သူ႕စစ္ဖြဲ႕ ေပးတာကို လက္ခံသေဘာတူထား၊ တပ္ဖြဲ႕ တဖြဲ႕ကို အင္အား (၉၀) ျဖင့္ဖြဲ႕ခြင့္ျပဳထား။ အျခားနာမည္ျဖင့္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕ခြင့္ျပဳမည္ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္း တြင္ ၂၃/ ၁၁/၀၉ ေန႕ကေဖာ္ျပထား၊

http://www.dpnsburmese.org/?p=1161

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

အင်တာဗျူး

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ သျှမ်း-ကယား ဆွေးနွေးပွဲကို အခုလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ လားရှိုးမြို့မှာကျင်းပ မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဒီဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘယ်လိုရည်မှန်း ထား ကြသလဲ၊ ဘာတွေဆက်လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သိရအောင် ကယားပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင် ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်မှူးစောလွင်ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ သျှမ်း- ကယား ဆွေးနွေးပွဲအပေါ် KNPP ရဲ့အမြင်

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ သျှမ်း- ကယား ဆွေးနွေးပွဲမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေ စုစုပေါင်း ၂၅ ဖွဲ့ ကိုဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် မတန်တဆလက်နက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာကို သူရဲကောင်းတွေလို့ သတ်မှတ်ရမှာလား

ပြည်ထောင်စုနေ့ကျရောက်ခါနီး ၄ ရက်အလို ယခုလ ၈ ရက်နေ့က အစိုးရစစ်တပ်တွင်း သူရဘွဲ့ ၃ ဆု အပါအဝင် သူရဲ ကောင်းမှတ်တမ်းဝင် ရ၈ ဆုနှင့် တပ်မတော်သားကောင်းဆု ၁၅၀၀ ကျော်ခန့် ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် အပေါ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဋ္ဌာနမှ တရုတ်နယ်စပ် စစ်ရေး ၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ပြချက်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်တွေ အိမ်တိုင်ရာရောက် အလကားပေးမယ်

ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တင်ဒါစိစစ် ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီက ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူထားရာ Red Link ကုမ္ပဏီလည်း လျှောက်ထားလိုက်ပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိမည် ဆိုပါက ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် အခမဲ့လိုက်လံဝေငှပေးမည်ဟု ကုမ္ပဏီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းဆွေလှိုင်ကပြောဆိုသည်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

အစိုးရနဲ့စစ်တပ် အကြံအစည်ဟာ KIO ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးပဲ ဖြစ်တယ်

၁၇ နှစ်ကျော်ကြာ အပစ်ရပ်ထားသော ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO / KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ အကြား တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် အချိန်အားဖြင့် ၁ နှစ် ၈ လကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

သျှမ်းနှင့်ကယား ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ လားရှိုး၌ကျင်းပ

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ သျှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ကို ဒီကနေ့ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ သျှမ်းတိုင်းရင်းသား များဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကမကထပြုတဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ ဘာတွေဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်သူ တွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးသလဲ သိရအောင်လို့ SNLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်စိုင်းလိတ်ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

Last Updated on ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 31 ရက် 2013 ခုနှစ် အပြည့်အစုံသို့ ...

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး “ဘာမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာ မရှိပါဘူး” ဟု ဦးဌေးဦး ပြော

ယခင် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှာ လက်ရှိအခင်းအကျင်း ရောက်အောင် ဖန်တီး၍ လွှဲအပ်သွားခဲ့ပြီးနောက် မည်သည့်စွက်ဖက်မှုမျှ မရှိတော့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရသူ အနည်းစုထဲမှ တဦးဖြစ်သည့် အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး က ပြောဆိုလိုက်သည်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

ကချင်စစ်ပွဲအရေး အစိုးရက လုံးဝ တာဝန်ရှိ

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရင် ဆိုင်နေရတဲ့ ဒုက္ခကနေ အမြန်ဆုံး လွှတ်ကင်းအောင် ၊ ပဋိပက္ခတွေ ပြေလည်ငြိမ်းအေးအောင် သမ္မတနဲ့ အစိုးရကို တိုက်တွန်း တဲ့ ကြေငြာချက်တစောင် သျှမ်းတိုင်းရင်း သားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် SNLD က ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ် ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India