August 22, 2012

တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ ကျယ်ြပန့်သည့် တိုင်းရင်းသားညီလာခံေခါ်မည်

တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တပ်ေပါင်းစု တခုြဖစ်တဲ့ ညီညွတ်ေသာ တိုင်းရင်းသားလူမျုိးများ ဖက်ဒရယ်ေကာင်စီ (ယူအန်အက်ဖ်စီ) က ြပည်ပမှာေရာက်ေနတဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုေတွ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ပါ၀င်မယ့်  တိုင်းရင်းသား ညီလာခံတရပ်ကို ြပည်ပမှာ ကျင်းပဖို့ ြပင်ဆင်ေနပါတယ်။

ယူအန်အက်ဖ်စီ အတွင်းေရးမှူး နိုင်ဟံသာ
ယူအန်အက်ဖ်စီ အတွင်းေရးမှူး နိုင်ဟံသာက “အဓိကအားြဖင့် လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေနတဲ့ အင်အားစုေတွ အကုန် ပါ၀င်နိုင်သေလာက်ကို ဖိတ်တယ်။ တချုိ့က လက်နက်မကိုင်ြကေပမယ့် အမျုိးသားေရး ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံေရးပံုစံ အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းမျုိး ေနာက်ြပီး လူငယ်ေတွ၊ အမျုိးသမီးေတွ၊ အန်ဂျီအိုပံုစံေတွ၊ သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ေတွကို ဖိတ်ေခါ်ြပီး ကျေနာ်တို့ တုိင်းရင်းသားေတွ ဘက်က အြမင်တခု ရနိုင်ဖို့ စုေပါင်းြပီး သတ်မှတ်မလို့ပါ။ ြပည်တွင်းက အဖွဲ့ေတွ မပါေသးဘူး” လို့ ေြပာပါတယ်။
ယူအန်အက်ဖ်စီတပ်ေပါင်းစုထဲမှာ သက်တမ်းရှည်ြကာလက်နက်ကိုင် ေတာ်လှန်ေရးအဖွဲ့ေတွြဖစ်တဲ့ မွန်ြပည်သစ်ပါတီ၊ ကရင်အမျုိးသားအစည်းအရုံး၊ ကရင်နီအမျုိးသားတိုးတက်ေရးပါတီနဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ေရးအဖွဲ့ေတွလို အဖွဲ့ေတွ ပါ၀င်ဖွဲ့စည်းထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။
ညီလာခံေခါ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နိုင်ဟံသာက “အဓိကကေတာ့ အစိုးရနဲ့ ေဆွးေနွးမယ့် ြငိမ်းချမ်းေရး လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ ကျေနာ်တို့က ဘယ်လို လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျုိးေပါ့။ အစိုးရဘက်က လက်ရှိသေဘာထားေတွ ထုတ်ြပန်လာြပီေလ။ အဲဒီထဲက ကျေနာ်တို့ လက်မခံနိုင်တဲ့အေပါ်မှာ လက်ခံနိုင်တဲ့ သေဘာထားက ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတဲ့ဟာေပါ့။ ေနာက်ြပီး ကျေနာ်တို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ချင်တဲ့ဟာေတွလည်း တူညီေအာင်ေပါ့ဗျာ။ ဥပမာ ကိုယ်ပိုင်ြပဋ္ဌာန်းခွင့်အေရးက ဘာလဲ။ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စုဆိုတာ ဘယ်လိုပံုစံမျုိးလဲ စသြဖင့် ဒါေတွကို ကျေနာ်တို့အားလံုး ညိှြပီး တကယ်ေဆွးေနွးတဲ့အခါမှာ အေထာက်အကူြဖစ်ဖို့ ကျေနာ်တို့ တိုင်းရင်းသားေတွ အေနနဲ့ တူညီတဲ့ သေဘာထား ရှိထားဖို့အတွက်ပါ။”
ြပည်တွင်းက တိုင်းရင်းသားအင်အားစုေတွနဲ့ သူတို့တပ်ေပါင်းစုအဖွဲ့ဟာ သေဘာထားချင်း တိုက်ဆိုင်မယ်လို့ ယုံြကည်ယူဆေြကာင်း နိုင်ဟံသာက ြဖည့်စွက်ေြပာဆိုပါတယ််။
ယူအန်အက်ဖ်စီဟာ တနိုင်ငံလုံးအတို်င်းအတာ အပစ်အခတ်ရပ်ဖို့ အစိုးရကို ေတာင်းဆိုသလို အစိုးရဘက်ကေတာ့ တဖွဲ့ချင်းစီ အပစ်အခတ်ရပ် ေဆွးေနွးခဲ့ပါတယ်။ ကချင်လွတ်လပ်ေရးအဖွဲ့နဲ့ေတာ့ ြငိမ်းချမ်းေရး ေဆွးေနွးပွဲေတွ မေအာင်ြမင်ဘဲ ေန့စဉ်တိုက်ပွဲ ြဖစ်ေနသလို အပစ်အခတ် ရပ်ထားြပီးသား တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တချုိ့လည်း ထိေတွ့တိုက်ပွဲြဖစ်ေနဆဲ ြဖစ်ပါတယ်။
ယူအန်အက်ဖ်စီ တပ်ေပါင်းစုအေနနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ြငိမ်းချမ်းေရးလိုလားတယ်လို့ ရပ်တည်ထားြပီး အစိုးရဘက်က ေြပာေနတဲ့ ထာ၀ရ ြငိမ်းချမ်းေရးဆိုတာဟာ တိုင်းရင်းသားေတွဘက်က လက်နက်စွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ် ေပါ်ေနတဲ့ အတွက် လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ နိုင်ဟံသာက ရှင်းြပပါတယ်။
ယူအန်အက်ဖ်စီအဖွဲ့ဟာ အရင်က ေပါ်ထွန်းခဲ့ဖူးတဲ့ တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်အဖဲွ့ေတွလိုပဲ တန်းတူေရးနဲ့ ကုိယ်ပိုင်ြပဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အာမခံတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ြပည်ေထာင်စု ေပါ်ထွန်းေရးအတွက် တိုက်ခိုက်ေနတာ ြဖစ်ပါတယ်

http://burmese.dvb.no/archives/29617
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

အင်တာဗျူး

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ သျှမ်း-ကယား ဆွေးနွေးပွဲကို အခုလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ လားရှိုးမြို့မှာကျင်းပ မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဒီဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘယ်လိုရည်မှန်း ထား ကြသလဲ၊ ဘာတွေဆက်လုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သိရအောင် ကယားပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင် ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်မှူးစောလွင်ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားပါတယ်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ သျှမ်း- ကယား ဆွေးနွေးပွဲအပေါ် KNPP ရဲ့အမြင်

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ သျှမ်း- ကယား ဆွေးနွေးပွဲမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေ စုစုပေါင်း ၂၅ ဖွဲ့ ကိုဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် မတန်တဆလက်နက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာကို သူရဲကောင်းတွေလို့ သတ်မှတ်ရမှာလား

ပြည်ထောင်စုနေ့ကျရောက်ခါနီး ၄ ရက်အလို ယခုလ ၈ ရက်နေ့က အစိုးရစစ်တပ်တွင်း သူရဘွဲ့ ၃ ဆု အပါအဝင် သူရဲ ကောင်းမှတ်တမ်းဝင် ရ၈ ဆုနှင့် တပ်မတော်သားကောင်းဆု ၁၅၀၀ ကျော်ခန့် ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် အပေါ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဋ္ဌာနမှ တရုတ်နယ်စပ် စစ်ရေး ၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ပြချက်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်တွေ အိမ်တိုင်ရာရောက် အလကားပေးမယ်

ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တင်ဒါစိစစ် ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီက ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူထားရာ Red Link ကုမ္ပဏီလည်း လျှောက်ထားလိုက်ပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိမည် ဆိုပါက ဖုန်းဆင်းမ်ကတ်များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် အခမဲ့လိုက်လံဝေငှပေးမည်ဟု ကုမ္ပဏီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးမင်းဆွေလှိုင်ကပြောဆိုသည်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

အစိုးရနဲ့စစ်တပ် အကြံအစည်ဟာ KIO ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးပဲ ဖြစ်တယ်

၁၇ နှစ်ကျော်ကြာ အပစ်ရပ်ထားသော ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO / KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ အကြား တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်မှာ ယနေ့ဆိုလျှင် အချိန်အားဖြင့် ၁ နှစ် ၈ လကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

သျှမ်းနှင့်ကယား ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ လားရှိုး၌ကျင်းပ

ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ သျှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ကို ဒီကနေ့ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ သျှမ်းတိုင်းရင်းသား များဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကမကထပြုတဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ ဘာတွေဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်သူ တွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးသလဲ သိရအောင်လို့ SNLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်စိုင်းလိတ်ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

Last Updated on ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 31 ရက် 2013 ခုနှစ် အပြည့်အစုံသို့ ...

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး “ဘာမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာ မရှိပါဘူး” ဟု ဦးဌေးဦး ပြော

ယခင် စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှာ လက်ရှိအခင်းအကျင်း ရောက်အောင် ဖန်တီး၍ လွှဲအပ်သွားခဲ့ပြီးနောက် မည်သည့်စွက်ဖက်မှုမျှ မရှိတော့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရသူ အနည်းစုထဲမှ တဦးဖြစ်သည့် အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဌေးဦး က ပြောဆိုလိုက်သည်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

ကချင်စစ်ပွဲအရေး အစိုးရက လုံးဝ တာဝန်ရှိ

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရင် ဆိုင်နေရတဲ့ ဒုက္ခကနေ အမြန်ဆုံး လွှတ်ကင်းအောင် ၊ ပဋိပက္ခတွေ ပြေလည်ငြိမ်းအေးအောင် သမ္မတနဲ့ အစိုးရကို တိုက်တွန်း တဲ့ ကြေငြာချက်တစောင် သျှမ်းတိုင်းရင်း သားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် SNLD က ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ် ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

အပြည့်အစုံသို့ ...

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hot Sonakshi Sinha, Car Price in India